diCELLa R&D

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 05 listopada 2019 r., uchwałą nr 2012/19 dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 i wybrał do dofinansowania 27 pozytywnie ocenionych projektów – umieszczonych na liście podstawowej.

Ocena wniosków w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach” – została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

Jednym z pozytywnie rozpatrzonych wniosków jest „diCELLa R&D: Budowa centrum badawczo-rozwojowego umożliwiającego rozwój innowacyjnych produktów opartych o sztuczną inteligencję”. To już kolejny projekt diCELLa w ciągu 2 lat istnienia spółki.

Wyżej wymieniony konkurs ogłoszony był przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, na ul. Jasnogórskiej 11.

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. diCELLa swoje dofinansowanie przeznaczy na zakup sprzętu do digitalizacji.