"diCELLa-IP: zakup usługi rzecznika patentowego"

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 października 2019 r., uchwałą nr 1950/19 dokonał wyboru do dofinansowania 3 pozytywnie ocenionych projektów, umieszczonych na liście podstawowej, złożonych w ramach V rundy naboru. Jednym z pozytywnie rozpatrzonych projektów jest "diCELLa-IP: zakup usługi rzecznika patentowego"!

Jak dostaliśmy „Bon na innowację”?

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłosił w marcu 2019 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, "Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje".

Termin składanie wniosków o dofinansowanie z tego konkursu upłynął 1.10.2019 roku. O Bony na innowację mogły ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego i kolejno:

- mały bon na innowację to koszt do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych,

- duży bon na innowację – koszt do 200 000 PLN wydatków kwalifikowanych.

Wsparcie tego typu może zostać przeznaczone jedynie na:

1. usługi badawczo-rozwojowe, czyli:

- usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

- usługi w zakresie wzornictwa.

2. usługi proinnowacyjne kwalifikowane w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujące:

- usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;

- usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);

- usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

- usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 15%.