Agile w diCELLa

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 85% Projekt współfinansowanego w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z przyznanymi nam bonami rozwojowymi, w grudniu 2019 r. wykorzystaliśmy część z nich na szkolenie pracowników diCELLa. Naszym celem stało się zwinne zarządzanie projektem, czyli Agile, poziom Foundation.

Czym jest Agile?

Ogólnie ujmując, Agile to grupa metod pracy , które opierają się na podejściu iteracyjno-przyrostowym. Oznacza to, że koncentrują się na szybkim, cyklicznym i uporządkowanym dostarczaniu kolejnych działających elementów produktu, dzięki czemu umożliwiają większą elastyczność, co jest istotne zwłaszcza w często zmieniających się warunkach biznesowych.

Metody te powstały jako alternatywa dla tradycyjnego podejścia do prowadzenia projektów, w którym zazwyczaj produkt finalny był dostarczany odbiorcom dopiero po wielu miesiącach lub latach pracy i często okazywał się nieadekwatny do faktycznych potrzeb klienta.

Co zwinnego możemy znaleźć w tej metodologii?

  1. praca w oparciu o priorytety klienta, czyli koncentracja na potrzebie biznesowej,
  2. podział prac na krótsze etapy zwane iteracjami/sprintami,
  3. definiowanie produktów w poszczególnych iteracjach, tzw. przyrostów, częste testowanie/sprawdzanie i odbiory,
  4. codzienne spotkania umożliwiające podsumowanie stanu prac, identyfikujące prace do wykonania, umożliwiające zarządzanie ryzykiem oraz silnie wspierające komunikację w zespole,
  5. dostarczanie tzw. minimalnego użytecznego podzbioru klientowi,
  6. koncentracja zespołu na tworzeniu rozwiązania,
  7. służebna rola lidera.

Agile w firmach IT zdążyło udowodnić swoją efektywność i skuteczność w realizacji nawet bardzo złożonych projektów.

diCELLa już zaczęła korzystać z metodologii Agile w realizacji swoich przedsięwzięć. Zdobyta podczas szkolenia wiedza nie pójdzie na marne.